Dietmar Kirves: Graffiti-Dokumentation, 1977-82
Dietmar Kirves: Graffitis
Dokumentation, Berlin 1977-82

VOR  WEITER  INDEX